Αρχική » Μεταπτυχιακές Σπουδές

Μεταπτυχιακές Σπουδές

 

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επικοινωνία & ΜΜΕ άρχισε να λειτουργεί κατά το ακαδημαϊκό έτος 1996-97. Αναμορφώθηκε στο πλαίσιο του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ από το ακαδημαϊκό έτος 2001-2002 με δύο κατευθύνσεις («Πολιτική Επικοινωνία και Νέες Τεχνολογίες» - «Πολιτισμικές Σπουδές και Ανθρώπινη Επικοινωνία») και λειτούργησε με τη μορφή αυτή έως το ακαδημαϊκό έτος 2008-2009. Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών αναμορφώθηκε το ακαδημαϊκό έτος 2008-2009 προκειμένου να εξειδικευθεί σε επιστημονικές περιοχές για τις οποίες η ελληνική Πολιτεία και κοινωνία έχουν θέσει υψηλή στρατηγική προτεραιότητα. Το ακαδημαϊκό έτος 2014-15, το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών αναμορφώνεται εκ νέου για να ανταποκριθεί στις νέες ανάγκες των μεταπτυχιακών σπουδών και φοιτητών.

Το γνωστικό αντικείμενο του αναμορφωμένου προγράμματος βρίσκεται στον πυρήνα γνωστικών περιοχών αιχμής. Το πρόγραμμα:

(α) προσφέρει σπουδές οι οποίες παρέχουν γνώσεις και δεξιότητες στις περιοχές των δημοσιογραφικών σπουδών,  της πολιτικής επικοινωνίας και των νέων μέσων, των πολιτισμικών και κινηματογραφικών σπουδών, της διαχείρισης συγκρούσεων και των τεχνολογιών της επικοινωνίας και της πληροφορίας,

(β) συνδέεται άμεσα με την αγορά εργασίας (πλήρως καταρτισμένα και ειδικευμένα στελέχη στα ανωτέρω γνωστικά αντικείμενα),

(γ) πραγματοποιείται από διδάσκοντες και συνεργάτες του Τμήματος που έχουν αποδεδειγμένη διεπιστημονική προσέγγιση (εκ της φύσεως του γνωστικού αντικειμένου της επικοινωνίας) και έχουν αξιοποιήσει τις συνέργειες των διαφόρων επιστημονικών κλάδων που ασχολούνται με την επικοινωνία, σε ποικίλες έρευνες.

Ειδικότερα, το τρέχον ΠΜΣ περιλαμβάνει πέντε κατευθύνσεις:

  •     Δημοσιογραφία και Νέα Μέσα,
  •     Πολιτική Επικοινωνία και Νέα Μέσα,
  •     Πολιτισμικές και Κινηματογραφικές Σπουδές,
  •     Συγκρούσεις και Επικοινωνία, και
  •     Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης.

 

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΜΣ

Στόχος της κατεύθυνσης «Δημοσιογραφία και Νέα Μέσα» είναι να εξετάσει τις ραγδαίες αλλαγές που συντελούνται στο επικοινωνιακό πεδίο και τις πολιτικές, κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις που φέρουν στο χώρο της δημοσιογραφίας. Η κατεύθυνση αυτή του ΠΜΣ εστιάζει στο δημοσιογραφικό πεδίο και τις αλλαγές που συντελούνται, τις ρυθμίσεις, το περιεχόμενο και το ρόλο των μέσων ενημέρωσης. Αποσκοπεί να αποκτήσουν οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές του μια στρατηγική και συστηματική κατανόηση της θεωρίας και της πρακτικής της δημοσιογραφίας,  έχοντας στόχο  να τους εξοπλίσει με τις γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που απαιτούνται για να λειτουργήσουν αποτελεσματικά ως επαγγελματίες δημοσιογράφοι σε ένα εντελώς διαφορετικό - σε σχέση με το παρελθόν - και παράλληλα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον (Περιγραφή Κατεύθυνσης σε pdf).

Ο στόχος της κατεύθυνσης «Πολιτική Επικοινωνία και Νέα Μέσα» είναι να προσφέρει εξειδικευμένη επιστημονική γνώση και πρακτικές δεξιότητες στη θεωρία και την έρευνα γνώμης, σε ατομική και μαζική κλίμακα και στο πεδίο της δημόσιας επικοινωνίας. Με το πέρας των σπουδών τους οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες αναμένεται να έχουν αποκτήσει, μέσα από θεωρητικές αναλύσεις και πρακτικές ασκήσεις, υψηλού επιπέδου γνώσεις για τη φύση της γνώμης και της κοινής γνώμης, τις θεωρίες και τις μεθόδους ανάλυσής τους, τη σχέση κοινής γνώμης και δημοκρατίας στο πλαίσιο της κοινωνίας της πληροφορίας, καθώς και εποπτεία των τρόπων με τους οποίους τα μαζικά μέσα επικοινωνίας ορίζουν και πλαισιώνουν τη δημόσια θεματολογία (βλέπε Οδηγό Σπουδών της Κατεύθυνσης).

Στόχος της κατεύθυνσης «Πολιτισμικές και Κινηματογραφικές  Σπουδές» είναι η παραγωγή ενός επιστημονικού δυναμικού εξειδικευμένου σε θέματα πολιτισμού, τόσο στη συγχρονική όσο και στη διαχρονική τους διάσταση. Ο κινηματογράφος, οι εικαστικές και οι παραστατικές τέχνες, το θέατρο, η λογοτεχνία, ο δημόσιος και ιδιωτικός βίος, η πόλη, ζητήματα φύλου, αναπαράστασης του σώματος και ηθικής της επικοινωνίας, προσεγγίζονται αυτοτελώς, αλλά και με στόχο να αναδειχθούν οι πολλαπλές μεταξύ τους συνάφειες. Τα εργαστήρια των Οπτικοακουστικών μέσων και Τεχνών και Πολιτιστικής διαχείρισης  υποστηρίζουν τα μαθήματα προσφέροντας στους φοιτητές την απαραίτητη τεχνική κατάρτιση για κινηματογραφικές, θεατρικές, ραδιοφωνικές εφαρμογές (Περιγραφή Κατεύθυνσης).

Ο στόχος της κατεύθυνσης «Συγκρούσεις και Επικοινωνία» είναι να προσφέρει εξειδικευμένη επιστημονική γνώση στις θεωρητικές προσεγγίσεις και πρακτικές που αφορούν τη φύση της σύγκρουσης και τις γενεσιουργές αιτίες των συγκρούσεων, καθώς και την επίλυση και διαχείριση των συγκρούσεων. Δίνεται έμφαση στην ανάλυση της ψυχοδυναμικής των αλληλεπιδράσεων και των επικοινωνιακών πρακτικών που χαρακτηρίζουν τις συγκρούσεις σε ενδοπροσωπικό, διαπροσωπικό και διαπολιτισμικό επίπεδο. Μέσα από συζητήσεις και μελέτη περιπτώσεων, διερευνώνται οι τύποι των συγκρούσεων, οι στρατηγικές διαχείρισης των συγκρούσεων, καθώς και οι τεχνικές διαμεσολάβησης και διαπραγμάτευσης των συγκρούσεων. (Περιγραφή Κατεύθυνσης σε pdf).

Ο στόχος της κατεύθυνσης «Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης» είναι να εξετάσει τα νέα επικοινωνιακά περιβάλλοντα με βάση τις νέες δυνατότητες σχεδιασμού, ανάπτυξης και αξιολόγησής τους. Οι τελευταίες περιλαμβάνουν τεχνικές και μεθόδους προσαρμογής και εξατομίκευσης, τεχνητής νοημοσύνης, ηλεκτρονικής μάθησης, εικονικών περιβαλλόντων, καθώς και νέους κανόνες σχεδιασμού που βασίζονται στις αρχές του ανοιχτού περιεχομένου, των μέσων κοινωνικής βάσης, των ομότιμων κοινοτήτων και των σχημάτων συμμετοχικής διακυβέρνησης. Η κατεύθυνση παρέχει στους φοιτητές εξειδικευμένη γνώση στις παραπάνω τεχνικές και κανόνες σχεδιασμού, ανάπτυξης, διαχείρισης και αξιολόγησης ψηφιακών μέσων επικοινωνίας, τόσο σε επίπεδο ατομικό (επικοινωνία ανθρώπου - υπολογιστή), όσο και σε επίπεδο κοινωνικό (από υπολογιστή διαμεσολαβημένη επικοινωνία), έτσι ώστε να αναπτύσσονται περιβάλλοντα αλληλεπίδρασης που διαθέτουν αυξημένα επίπεδα ευχρηστίας και είναι περισσότερο επικοινωνιακά και φιλικά προς το χρήστη (Περιγραφή Κατεύθυνσης σε pdf).

Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι πέραν της επίτευξης των στόχων του ΠΜΣ, στα είκοσι χρόνια λειτουργίας του, το Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ έχει πραγματοποιήσει με μεγάλη επιτυχία διεθνή συνέδρια, έχει εκδώσει συλλογικούς τόμους καθώς και τα μοναδικά έως τώρα ακαδημαϊκά περιοδικά («Ζητήματα Επικοινωνίας» και «Ελελεύ») για τη μελέτη του επικοινωνιακού φαινομένου. Στο πρώτο από αυτά («Ζητήματα Επικοινωνίας»)  εκφέρουν την επιστημονική τους άποψη τα μέλη ΔΕΠ που υπηρετούν στο Τμήμα σε συνεργασία με ξένους πανεπιστημιακούς συνεργάτες, παρουσιάζονται πολλά συλλογικά ερευνητικά προγράμματα και δημοσιεύσεις, αρκετά από τα οποία περιλαμβάνουν διεθνείς συνεργασίες καθώς και εργασίες που προέρχονται από τις διπλωματικές των μεταπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος. Στο δεύτερο («Ελελεύ»), του οποίου οι εκδόσεις συνοδεύουν θεματικές ενότητες ή Συνέδρια που έχουν σχέση με τον πολιτισμό, φιλοξενούνται επίσης μελέτες και κείμενα των μελών ΔΕΠ, ξένων επιστημόνων, καθώς και εργασίες των μεταπτυχιακών φοιτητών.

 

Copyright © 2014 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών