Αρχική » Ανακοινώσεις και Προκηρύξεις » Προβολή νέων

Προβολή νέων

24.07.2017

πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από Νέους Επιστήμονες, κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος, για διδασκαλία κατά το ακαδ. έτος 2017 – 2018

 

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο: «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18», του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (αρ. πρωτ. 11601/17.05.2017, κωδ. ΕΔΒΜ45), η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και Εθνικούς πόρους, με κωδικό ΟΠΣ 5008975, προσκαλεί Νέους Επιστήμονες, κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος, να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παροχή διδακτικού έργου για το Ακαδημαϊκό Έτος 2017 – 2018, σε ένα από τα μαθήματα των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών όπως αυτά έχουν εγκριθεί από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Αθηνών και αναλυτικά περιγράφονται στον πίνακα μαθημάτων και στο παράρτημα, που επισυνάπτονται στην παρούσα πρόσκληση.

 

Προκήρυξη 

Αίτηση

Υπεύθυνη δήλωση

 

Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Επικοινωνίας και ΜΜΕ στη συνεδρίασή της της 11ης Ιουλίου 2017 όρισε τριμελή επιτροπή για την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος νέων επιστημόνων κατόχου διδακτορικού τίτλου σπουδών για την απόκτηση διδακτικής εμπειρίας αποτελούμενη από τους: Μυρτώ Ρήγου, Καθηγήτρια, Νικόλα Χρηστάκη, Καθηγητή, και Δημήτρη Γκούσκο, Μόνιμο Επίκουρο καθηγητή.