Αρχική » Ανθρώπινο Δυναμικό » Μέλη ΔΕΠ και βιογραφικά » Σταυριανέα Αικατερίνη
Αικατερίνη N. Σταυριανέα
Σπουδές Πτυχίο Επικοινωνίας και ΜΜΕ,  Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Master of Science in Integrated Marketing Communications, Northwestern University (Chicago, USA)

Διδακτορικό Δίπλωμα, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (2010)

Ακαδημαϊκή Θέση  Επίκουρη Καθηγήτρια

Τομέας Ψυχολογίας της Επικοινωνίας, Επικοινωνιακών Πρακτικών και Σχεδιασμού

Ηλεκτρονική Διεύθυνση  aikstavria@media.uoa.gr

Τηλέφωνο  210 3689289

Προσωπική Ιστοσελίδα  [Υπό κατασκευή]

Διδασκαλία Μαθημάτων  Α. Προπτυχιακά μαθήματα: 
  • «Εισαγωγή στη Διαφημιστική Επικοινωνία» (υποχρεωτικό μάθημα Γ΄ εξαμήνου)
  • «Δημόσιες σχέσεις» (μάθημα επιλογής Η΄ εξαμήνου)
  • «Διοίκηση και Μάρκετινγκ των ΜΜΕ» (μάθημα επιλογής Η΄ εξαμήνου)
  • «Ειδικά Θέματα Διαφημιστικής Επικοινωνίας» (μάθημα επιλογής ΣΤ΄- Η΄ εξαμήνου)
  • «Ψηφιακό Μάρκετινγκ και Ολοκληρωμένη Επικοινωνία» (μάθημα επιλογής ΣΤ΄- Η΄ εξαμήνου)

 Β. Μεταπτυχιακά μαθήματα: 

  • Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Επικοινωνίας και ΜΜΕ: Κατεύθυνση «Δημοσιογραφία και Νέα Μέσα», Διδασκαλία μαθήματος «Διαφήμιση, Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και Μάρκετινγκ».

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Θέματα εταιρικής φήμης,  διαφημιστικής επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων στο ψηφιακό περιβάλλον. Τουριστικό μάρκετινγκ και branding προορισμών, exeperiental μάρκετινγκ, συμπεριφορά καταναλωτή, πολιτικό μάρκετινγκ.

Επίσης, στους τομείς, του μάρκετινγκ υπηρεσιών, της προσήλωσης του καταναλωτή, της ποιότητας και ικανοποίησης του καταναλωτή, της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, καθώς και σε θέματα κοινωνικού μάρκετινγκ και προώθησης πολιτικών υγείας. 


Ενδεικτικό Συγγραφικό Έργο Stavrianea, A., Siomkos, G. and Dipidis, C. (2016). Gastronomy Tourism: Segmenting the “Greek Breakfast Initiative” hotels and examining its communication importance. TOURISMOS: An International Multidisciplinary Refereed Journal of Tourism, (Forthcoming)

Stavrianea, A., and Kamenidou, I. (2016). Religion in the context of economic crisis: The generation’s z perspective. International Journal of Strategic Innovative Marketing (Forthcoming). 

Stavrianea, A., and Kamenidou, I. (2016). Generation Z and religion in times of crisis.  Proceedings in Business and Economics, Springer (ICSIM 2016) (Forthcoming).

Stavrianea, A., Siomkos, G. and Dipidis, C. (2016). Gastronomy Tourism: An examination of the “Greek breakfast initiative” potential. Advances in Applied Economic Research, pp.841-848.

Stavrianea, A. and Siomkos, G.  (2016). Crisis marketing: Effects on the consumers’ behavior and their materialistic values. ICCMI 2016, 4th International Conference on Contemporary Marketing Issues”, June 22-24, 2016, Heraklion, Greece.

Kavoura, A. and Stavrianea, A. (2015). The importance of social media on holiday visitors’ choices- the Case of Athens, Greece. EuroMed Journal of Business, 10 (3), pp. 360-374.

Kavoura, A. and Stavrianea, A. (2015). A brand experiences’ conceptual model for visitors’ attitudinal loyalty. TOURISMOS: An International Multidisciplinary Refereed Journal of Tourism, Vol. 11, (4), pp. 1-21.

Kavoura, A. and Stavrianea, A. (2015). Following and belonging to an online travel community in social media, its shared characteristics and gender differences. Procedia– Social and Behavioral Sciences, 175, pp. 515-521.

Stavrianea, A. and Kavoura, A. (2015). Social media’s and online user-generated content’s role in services advertising. AIP Publishing 1644(1) IC-ININFO 2014, pp. 318-324.

Kavoura, A. and Stavrianea, A. (2014). Economic and social aspects from social media’s implementation as a strategic innovative marketing tool in the tourism industry. Procedia Economics and Finance, 14, pp. 303-312. 

Stavrianea, A. and Kavoura, A. (2014). Communicating the sense of belonging to an ‘imagined community’ of a destination for Advertising its proposed experiences and the creation of brand loyalty. ICCMI 2014, “2nd International Conference on Contemporary Marketing Issues”, June 18-20, 2014, Athens, Greece, pp.1024-1031.

Siomkos, G., Vassilikopoulou, A., Rigopoulou, E., Stavrianea, A.  (2006). Managers’ and consumers’ perceptions of corporate social responsibility: Some empirical evidence and strategic marketing implications for private healthcare organizations. European Journal of Social Sciences, 2 (2), pp. 261-268. 

Vassilikopoulou, A., Stavrianea, A. and Magganari E.  (2005). Developing marketing strategies for private healthcare organizations based on consumers’ perceptions of social responsibility. 9th International Conference on Marketing and Development, 2005, June 8-11, Thessaloniki, Greece.