Αρχική » Προπτυχιακές Σπουδές

Γενική Παρουσίαση - Πληροφορίες

 

Η φοίτηση στο Τμήμα Επικοινωνίας & ΜΜΕ είναι τετραετής. Σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος, η απόκτηση πτυχίου προϋποθέτει:

  1. την εγγραφή, παρακολουθήση και επιτυχή εξέταση σε όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα του προγράμματος σπουδών (συνολικά 34).
  2. την εγγραφή, παρακολουθήση και επιτυχή εξέταση σε 11 από τα επιλεγόμενα μαθήματα του προγράμματος σπουδών.
  3. την εγγραφή, παρακολουθήση και επιτυχή εξέταση σε 3 από τα προσφερόμενα σεμινάρια του προγράμματος σπουδών.
  4. την συμπλήρωση τουλάχιστον 130 διδακτικών μονάδων.
  5. την συμπλήρωση του συνόλου των 240 πιστωτικών μονάδων (ECTS)
  6. ότι η διάρκεια σπουδών δεν να μπορεί να είναι μικρότερη από 8 εξάμηνα, ακόμη και εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις 1-4.

 

Ο φοιτητής έχει την υποχρέωση να εγγράφεται στην αρχή κάθε εξαμήνου στα μαθήματά που προτίθεται να παρακολουθήσει κατά το εξάμηνο αυτό και να εξετασθεί στο τέλος του εξαμήνου.