Menu

Τμήμα Eπικοινωνίας και ΜΜΕ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΕΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ"

 

για το νέο ΠΜΣ "Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης", το οποίο λειτουργεί από το ακαδ. έτος 2018-2019, παρακαλούμε επισκεφθείτε τον ιστοχώρο 

https://masters.ntlab.gr

και σημειώστε ότι προθεσμία υποβολής αιτήσεων της πρόσκλησης ακαδ. έτους 2022-2023

είναι η Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 14:00

 

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης» (Master of Science in Digital Communication Media and Interaction Environments) του Τμήματος Επικοινωνίας & ΜΜΕ ΕΚΠΑ έχει εγκριθεί από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και ξεκίνησε να λειτουργεί από το ακαδ. έτος 2018-2019.

Το Πρόγραμμα «Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης», στελεχώνεται διδακτικά από μέλη ΔΕΠ, μεταδιδακτορικούς και διδακτορικούς ερευνητές του Εργαστηρίου Νέων Τεχνολογιών στην Επικοινωνία, την Εκπαίδευση και τα Μ.Μ.Ε., καθώς και από συνεργαζόμενα μέλη ΔΕΠ και μεταδιδακτορικούς ερευνητές του Τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης ΕΚΠΑ.

Σκοπός του ΠΜΣ «Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης» είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στο επιστημονικό πεδίο του σχεδιασμού, της ανάπτυξης και της αξιολόγησης σύγχρονων και καινοτομικών πλαισίων διαχείρισης πληροφορίας, επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης με χρήση ψηφιακών μέσων. Έμφαση αποδίδεται στις ειδικότερες περιοχές

  • ✓ σχεδιασμός εμπειρίας εικονικών περιβαλλόντων
  • ✓ συμμετοχική διακυβέρνηση και ψηφιακή κοινωνική και ανθρωπιστική καινοτομία

για τις οποίες στο πλαίσιο του Προγράμματος προτείνονται κύκλοι και ροές εξειδικευμένων μαθημάτων, με στόχο την διεπιστημονική κατάρτιση, την εις βάθος εξειδίκευση και την επαγγελματική ενδυνάμωση των αποφοίτων.

Στο Π.Μ.Σ.«Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης»γίνονται δεκτοί κάτοχοιτίτλου του Α΄ κύκλου σπουδών Σχολών ή Τμημάτων Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Επιστήμης Υπολογιστών, Ψηφιακής Τεχνολογίας, Σχεδιασμού και Εφαρμοσμένων Τεχνών, Αρχιτεκτονικής, Γραφικών Τεχνών, Ψηφιακής Δημιουργίας και Καλών Τεχνών, Επικοινωνίας, Πολιτισμού, Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ, Φιλοσοφικών, Κοινωνικών, Νομικών, Πολιτικών, Οικονομικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών, Επιστημών της Αγωγής και Επιστημών της Υγείας, από ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και απόφοιτοι άλλων συναφών Τμημάτων ΑΕΙ ή Σχολών Ανώτατης Παιδείας της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων της αλλοδαπής. Ο βαθμός του πτυχίου (ή του πιστοποιητικού) Α’ κύκλου σπουδών της/του υποψηφίου πρέπει να είναι τουλάχιστον 6 (έξι) (με τα αναγκαία πιστοποιητικά ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ όταν πρόκειται για πτυχίο ξένου ΑΕΙ). Η Συνέλευση Τμήματος με ειδικά 2 αιτιολογημένη απόφασή της μπορεί να κάνει δεκτές αιτήσεις υποψηφίων, οι οποίοι δεν έχουν λάβει στο πτυχίο το βαθμό έξι (6), εφόσον αυτοί διαθέτουν (α) δεύτερο πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο ή (β) αξιόλογο συγγραφικό, ερευνητικό έργο ή αξιόλογη επαγγελματική εμπειρία σε τομείς συναφείς με αυτούς του ΠΜΣ, ή (γ) διαθέτουν συνδυασμό περισσοτέρων από τα πρόσθετα αυτά προσόντα. Οι πρόσθετες προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται κατά το χρόνο κατάθεσης της αίτησης του υποψηφίου. Δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση έχουν και φοιτήτριες/φοιτητές οι οποίες/οι υποβάλλουν, αντί πτυχίου, πιστοποιητικό από τη Γραμματεία του Τμήματός τους από το οποίο να προκύπτει ότι περάτωσαν τις σπουδές τους. Η εγγραφή τους,εφόσονεπιλεγούν, θα οριστικοποιηθεί μετηνέγκαιρη εντός προθεσμίας υποβολή του αντίστοιχου πτυχίου.

Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο ΠΜΣ που οδηγεί στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) ορίζεται σε 3 (τρία) ακαδημαϊκά εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης διπλωματικής εργασίας. Το ΠΜΣ ξεκινά το χειμερινό εξάμηνο εκάστου ακαδημαϊκού έτους, και είναι πλήρους φοίτησης. Τα μαθήματα οργανώνονται σε εξάμηνα και πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία βάση (απογευματινές συναντήσεις), με συνολικό φόρτο απασχόλησης 30 ECTS ανά εξάμηνο. Οι γλώσσες διδασκαλίας είναι η ελληνική ή/και η αγγλική.

Οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες του Προγράμματος καταβάλλουν τέλη φοίτησης. Το ποσό των τελών φοίτησης για κάθε φοιτητή/τρια ανέρχεται από το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 σε 650 Ευρώ ανά εξάμηνο, με τις προβλέψεις απαλλαγής τελών φοίτησης για φοιτητές πολίτες της ΕΕ με χαμηλό οικονομικό εισόδημα που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν.4485/2017 όπως ισχύει.

Αναλυτικές πληροφορίες για το ΠΜΣ Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης και όλα τα θέματα σπουδών (δομή σπουδών, μαθήματα, διδάσκοντες, διπλωματικές εργασίες, προοπτικές απασχόλησης των αποφοίτων) είναι διαθέσιμες στον ιστοχώρο του Προγράμματος, στην διεύθυνση 

https://masters.ntlab.gr/

Το ΠΜΣ «Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης» δέχεται ετησίως είκοσι (20) μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες σύμφωνα με τον εγκεκριμένο Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας.

Η πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 για εισαγωγή/φοίτηση στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης» έχει δημοσιευθεί, με προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως και τη Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 14:00, σύμφωνα με τα έντυπα και τις λεπτομέρειες που αναφέρονται στην σχετική ανακοίνωση:

προκήρυξη ΠΜΣ «Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης» ακαδ. έτους 2022-2023

Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να επικοινωνούν με την Γραμματεία του Τμήματος Επικοινωνίας και ΜΜΕ (στοιχεία επικοινωνίας εδώ), καθώς και απευθείας με το Πρόγραμμα «Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης» (στοιχεία επικοινωνίας εδώ).