Skip to main navigation Skip to main content Skip to page footer

Τμήμα Eπικοινωνίας και ΜΜΕ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ERASMUS

Πρόγραμμα Erasmus+ 2019-2020

Προκήρυξη Υποτροφιών Erasmus+  

ΠΛΗΡΟ­ΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙ­ΛΟΓΗ ΦΟΙΤΗ­ΤΩΝ/ΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓ­ΡΑΜΜΑ ERASMUS+ 2019-2020

1. Το Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών προκηρύσσει σαράντα δύο (42) υποτροφίες Erasmus+ για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

2. Αιτήσεις δικαιούνται να υποβάλουν: οι προπτυχιακοί/ές φοιτητές/ριες (δευτεροετείς και τριτοετείς) οι οποίοι τη στιγμή που κάνουν αίτηση έχουν περάσει τουλάχιστον δώδεκα (12) μαθήματα. Οι φοιτητές που βρίσκονται στο τελευταίο έτος φοίτησης ή είναι επί πτυχίω έχουν δικαίωμα συμμετοχής μόνο αν χρωστούν ικανό αριθμό μαθημάτων, τα οποία να αντιστοιχούν τουλάχιστον σε 30 ECTS.

Υπάρχουν δε Πανεπιστήμια για τα οποία δικαίωμα αίτησης έχουν και οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/ριες του ΕΜΜΕ που έχουν συμπληρώσει ένα τουλάχιστον εξάμηνο σπουδών· ειδικά για τα πανεπιστήμια της Βιέννης και του Βύρτσμπουργκ, δικαίωμα αίτησης έχουν και οι υποψήφιοι διδάκτορες. Έχουν επίσης δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση: α)  υπήκοοι άλλων χωρών εγγεγραμμένοι στο ΕΜΜΕ (σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό ή διδακτορικό επίπεδο) και β) φοιτητές που έχουν ήδη μετακινηθεί με το πρόγραμμα Erasmus για σπουδές ή για πρακτική άσκηση, εφόσον το συνολικό διάστημα μετακίνησης δεν υπερβαίνει τους 12 μήνες (συνυπολογίζεται το παλιό και το νέο διάστημα) ανά κύκλο σπουδών.

3. Στην αίτησή σας μπορείτε να επιλέξετε μέχρι επτά (7) Πανεπιστήμια. Με την κατάθεση της αίτησης πρέπει να υποβάλετε:

α) Αναλυτική βαθμολογία των μαθημάτων που έχετε περάσει.

β) Επικυρωμένη φωτοτυπία αναγνωρισμένων διπλωμάτων ξένων γλωσσών ή απλή φωτοτυπία με επίδειξη του πρωτοτύπου. Αναγνωρισμένα πτυχία όπως ορίζονται από τον ΑΣΕΠ είναι τα εξής :

ΑΣΕΠ-γλωσσομάθεια

Γίνονται δεκτά τα Κρατικά  Πιστοποιητικά Γλωσσομάθειας καθώς και οι βεβαιώσεις του Διδασκαλείου Ξένων Γλωσσών του ΕΚΠΑ (ότι ο/η υποψήφιος/α έχει εξεταστεί επιτυχώς στο ζητούμενο επίπεδο γλωσσομάθειας). Η προσκόμιση διπλώματος γλωσσομάθειας ή βεβαίωσης, εφόσον η γλώσσα του συνεργαζόμενου Πανεπιστημίου είναι μητρική γλώσσα του/της αιτούντος/σης είναι απαραίτητη και αποδεικνύεται με την προσκόμιση Απολυτήριου τίτλου ισότιμου των ελληνικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον έχει αποκτηθεί μετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι ετών στην αλλοδαπή.

4. Οι αιτήσεις των προπτυχιακών φοιτητών/ριών αξιολογούνται σύμφωνα με: τον μέσο όρο βαθμολο­γίας, το επίπεδο γλωσσομάθειας, και το τρέχον έτος σπουδών. Οι αιτήσεις ιεραρχούνται σύμφωνα α) με τη συνολική βαθμολογία που προκύπτει από τους τρεις αυτούς συντελεστές και β) τη σειρά προτίμησης πανεπιστημίων που δηλώνετε στην αίτησή σας. Ειδικότερα: 

  1. Προτεραιότητα δίνεται στους δευτεροετείς και τριτοετείς φοιτητές/ριες, ο μέ­σος όρος των οποίων προσαυξάνεται κατά , όπου α είναι ο συνολικός αριθμός μαθημάτων στα οποία έχουν εξεταστεί με επιτυχία.
  2. Από τον μέσο όρο των επί πτυχίω φοιτητών/ριών, αντιθέτως, αφαιρείται μισή μονάδα (-0,5).
  3. Από τον μέσο όρο φοιτητών/ριών που έχουν ήδη μετακινηθεί με το παλαιότερο πρόγραμμα Erasmus καθώς και φοιτητών/ριών με τόπo καταγωγής τη χώρα στην οποία επιθυμούν να μεταβούν αφαιρείται μία μονάδα (-1).  
  4. Όσον αφορά το επίπεδο γλωσσομάθειας, ισχύουν τα ακόλουθα:  Από το ΕΚΠΑ ορίζεται ως ελάχιστο απαιτούμενο επίπεδο για τη γλώσσα διδασκαλίας του συνεργαζόμενου Πανεπιστημίου (βλ. τον συνημμένο πίνακα) το επίπεδο Β2, ασχέτως εάν ορισμένα πανεπιστήμια αρκούνται σε χαμηλότερο επίπεδο γλωσσομάθειας (Β1). Το Β2 υπολογίζεται με συντελεστή 0. Στον συντελεστή αυτό προστίθεται συντελεστής 0,25 για δίπλωμα C1 και 0,5 για δίπλωμα C2. Κάθε επιπλέον δίπλωμα ξένης γλώσσας (επιπέδου Β2 ή υψηλότερου) προστίθεται στο επίπεδο γλωσσομάθειας με συντελεστή 0,25. Για παράδειγμα, μία φοιτήτρια που επιλέγει ισπανόφωνο Πανεπιστήμιο και προσκομίζει Diploma de Español como Lengua Extranjera (Nivel Avanzado) ή άλλο ισότιμο δίπλωμα επιπέδου Β2 μαζί με πτυχίο αγγλικής Proficiency (C2) έχει συντελεστή γλωσσομάθειας: 0+0,25=0,25, εφόσον η αγγλική δεν είναι γλώσσα διδασκαλίας στο πανεπιστήμιο αυτό. Εφόσον στο συνεργαζόμενο πανεπιστήμιο γίνεται διδασκαλία και σε δεύτερη γλώσσα, οι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν τουλάχιστον τη μία από τις δύο γλώσσες. Αφού συνυπολογιστούν όλοι οι συντελεστές, σε περίπτωση ισοψηφίας προηγείται ο/η υποψήφιος με τον υψηλότερο μέσο όρο στα μαθήματα.
  5. Συνιστάται στους/τις φοιτητές/ριες να δηλώσουν Πανεπιστήμια σύμφωνα με τη σειρά που ανταποκρίνεται στα προσόντα τους (μέσο όρο και επίπεδο γλωσσομάθειας).

5. Οι αιτήσεις των μεταπτυχιακών φοιτητών/ριών αξιολογούνται σύμφωνα με τον μέσο όρο βαθμολο­γίας στα μεταπτυχιακά μαθήματα ενός τουλάχιστον εξαμήνου καθώς και σύμφωνα με το επίπεδο γλωσσομάθειας, το οποίο υπολογίζεται με τους συντελεστές που ισχύουν και για τους προπτυχιακούς φοιτητές/ριες. Για τους υποψήφιους διδάκτορες προσμετράται ο βαθμός του μεταπτυχιακού πτυχίου ειδίκευσης. Απαραίτητο επίπεδο γλωσσομάθειας για τους υποψήφιους διδάκτορες ορίζεται το C2. Οι υποψήφιοι διδάκτορες πρέπει επιπλέον να υποβάλουν α) επιστολή καθηγητή/ριας του συνεργαζόμενου πανεπιστημίου στην οποία να βεβαιώνεται ότι προτίθεται να αναλάβει την επίβλεψή τους και β) επιστολή της τριμελούς επιτροπής στο Τμήμα ΕΜΜΕ όπου θα βεβαιώνεται ότι επιτρέπεται η μετακίνηση του/της φοιτητή/ριας. 

6. Σχεδόν σε όλα τα Πανεπιστήμια, οι υποτροφίες είναι διάρκειας ενός ακαδημαϊκού εξαμήνου. Σε όσα Πανεπιστήμια δίνεται η δυνατότητα παραμονής δύο εξαμήνων, η υποτροφία Erasmus+ είναι διάρκειας μόνο ενός εξαμήνου. Συνεπώς, πρέπει να δηλώσετε ένα εξάμηνο σπουδών.

7. Το ύψος της μηνιαίας υποτροφίας για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 θα κυμανθεί από 420€ ως 520€ / μήνα, ανάλογα με τη χώρα υποδοχής. Επιπλέον χρηματοδότηση προβλέπεται για φοιτητές/ριες που προέρχονται από κοινωνικά ευπαθείς ομάδες καθώς και για τους/τις Φοιτητές/ριες με Αναπηρία (ΦμεΑ).

8. Στην ιστοσελίδα του τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων του ΕΚΠΑ (http://www.interel.uoa.gr/erasmus/pm.html), η οποία εμπλουτίζεται και ενημερώνεται συνεχώς, μπορείτε να αντλήσετε χρήσιμες πληροφορίες για το πρόγραμμα Erasmus+ (τα συνεργαζόμενα ιδρύματα ανά τμήμα, τις προϋποθέσεις συμμετοχής, τη διαδικασία επιλογής κα.)

9. Εφόσον επιλεγείτε, θα χρειαστεί, πριν αναχωρήσετε, «πλήρης ακαδημαϊκή αναγνώριση» των μαθημάτων που θα παρακολουθήσετε στο εξωτερικό, σε συνεννόηση με τον αντίστοιχο διδάσκοντα/ουσα Καθηγητή/ρια του Τμήματός μας και τον/την ακαδημαϊκó/ή υπεύθυνο της συμφωνίας.

10. Οι φοιτητές/ριες που θα επιλεγούν οφείλουν να εξεταστούν σε όλα τα μαθήματα που θα παρακολουθήσουν και να εξασφαλίσουν ικανοποιητική επίδοση αξιοποιώντας το χρόνο σπουδών τους στο εξωτερικό, με στόχο πάντα την αναγνώριση των σπουδών τους.

Σε περίπτωση αποτυχίας σε όλα τα μαθήματα ή επιτυχίας σε ένα μόνο μάθημα ανά εξάμηνο σπουδών, οι φοιτητές πρέπει να προσκομίσουν: α) αποδεικτικό του Ιδρύ­ματος υποδοχής που να πιστοποιεί την παρακολούθηση όλων των μαθημάτων που αναγράφονται στο Learning Agreement και την εξέτασή τους σε αυτά και β) έγγραφο του υπεύθυνου καθηγητή που να αιτιολογεί τη χαμηλή επίδοση ή αποτυχία.

Σύμφωνα με την από 26/1/2016 απόφαση της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ, σε περίπτωση κατά την οποία ο/η φοιτητής/ρια δεν έχει καν παρακολουθήσει ή δεν έχει προσέλθει σε εξετάσεις σε κανένα μάθημα, όσων έχουν περιληφθεί στη Συμφωνία Μάθησης/Learning Agreement (ή την τροποποίηση αυτής) του Ιδρύματος Υποδοχής,  θα ζητείται η επιστροφή του ποσού της υποτροφίας που θα έχει προεισπράξει, το οποίο ανέρχεται στο 80% της συνολικής υποτροφίας του. Εάν ο φοιτητής έχει τουλάχιστον εξετασθεί σε μαθήματα που αναγράφονται στη Συμφωνία Μάθησης/Learning Agreement και έχει λάβει λιγότερες από 10 πιστωτικές μονάδες (ECTS) ανά εξάμηνο, δεν θα του χορηγείται το υπόλοιπο 20% της υποτροφίας μετά την επιστροφή του από το εξωτερικό. Τα παραπάνω δεν ισχύουν στην περίπτωση που η μερική ή ολική αποτυχία οφείλεται σε διαπιστωμένους λόγους ανωτέρας βίας.

Υποχρεωτικά αναγνωρίζονται όλα τα μαθήματα στα οποία οι υπότροφοι Erasmus+ έχουν εξεταστεί με επιτυχία και για τα οποία υπάρχει αντίστοιχο μάθημα στο Τμήμα μας, ασχέτως βαθμολογίας· με άλλα λόγια, οι φοιτητές/ριες Erasmus+ δεν μπορούν να επιλέξουν ποια μαθήματά τους θα αναγνωριστούν και ποια όχι. Μέχρι δύο μαθήματα μπορούν να αντιστοιχιστούν στα μαθήματα επιλογής «Erasmus I» και «Erasmus II», εφόσον δεν υπάρχουν άλλα αντίστοιχα μαθήματα στο Τμήμα μας (λ.χ. μαθήματα γλώσσας).

11. Συντονιστής του προγράμματος Erasmus+ είναι ο κ. Νίκος Παπαναστασίου (τηλ. 210-3689275, e-mail: papanast[at]media.uoa[dot]gr). Μέλη της επιτροπής Erasmus είναι οι: κ. Σπύρος Μοσχονάς (τηλ.+voice mail: 210-3689272, e-mail: smoschon[at]media.uoa[dot]gr) και κ. Ευαγγελία Διαμαντοπούλου (τηλ. 210-3689274, e-mail: evadiam[at]media.uoa[dot]gr). Γραμματεία: κ. Α. Βάγγαλης, τηλ. 210-3689407, e-mail: andvag@uoa.gr Στον επισυναπτόμενο κατάλογο συνεργαζόμενων πανεπιστήμιων αναφέρονται τα ονόματα των ακαδημαϊκών υπευθύνων για κάθε συμφωνία, τους/τις οποίους/ες μπορούν να συμβουλεύονται οι υποψήφιοι/ες.

12. Αιτήσεις θα γίνονται δεκ­τές από Δευτέρα 4 Μαρτίου έως και την Τετάρτη 20 Μαρτίου 2019. Οι αι­τήσεις θα υποβάλλονται στον κ. Α. Βάγγαλη, στη Γραμματεία του Τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (Δευτέρα – Τετάρτη – Παρασκευή 10:00 π.μ. – 13:00 μ.μ.).

13. Με ξεχωριστή ανακοίνωση θα οριστεί συνάντηση ενημέρωσης των υποψηφίων.