Skip to main navigation Skip to main content Skip to page footer

Τμήμα Eπικοινωνίας και ΜΜΕ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Η φυσιογνωμία του Τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης σχηματίζεται από ένα δίπολο: την εξειδίκευση και την ευρύτητα. Βασικός στόχος είναι η δημιουργία αποφοίτων ειδικευμένων σε θέματα επικοινωνίας, έτσι ώστε να μπορούν να στελεχώσουν δημοσιογραφικά μέσα, δημόσιες υπηρεσίες, πολιτικούς και κοινοβουλευτικούς φορείς, ιδιωτικές επιχειρήσεις, πολιτιστικούς οργανισμούς, πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.

Προκειμένου να το επιτύχουμε αυτό, προσφέρουμε έναν μεγάλο αριθμό μαθημάτων τα οποία επικεντρώνονται, μεταξύ άλλων, στη θεωρία της επικοινωνίας και στην κοινωνική θεωρία, στη δημοσιογραφία, στην κοινωνιολογία και στην κοινωνία της πληροφορίας, στη διαφήμιση, στη μελέτη της δημοφιλούς κουλτούρας, στο δίκαιο, στην πολιτική οικονομία και στην ιστορία των μέσων μαζικής ενημέρωσης, στην πολιτική ανάλυση, στις επικοινωνιακές εφαρμογές, στον σχεδιασμό της ψηφιακής επικοινωνίας, στη μεθοδολογία έρευνας, στην ψυχοκοινωνιολογία των μέσων.

Ταυτοχρόνως, προσφέρουμε έναν αντίστοιχα μεγάλο αριθμό μαθημάτων τα οποία αφενός μπορούν να οδηγήσουν σε διαφορετικές εξειδικεύσεις, αφετέρου είναι απαραίτητα για να αποκτήσουν οι απόφοιτοί μας μια στέρεη συνολική συγκρότηση και να είναι όχι απλώς ανταγωνιστικές/οί στην αγορά εργασίας αλλά και άνθρωποι με βάθος γνώσεων και με ανοιχτό πνεύμα· άνθρωποι που δεν διαθέτουν μόνο δεξιότητες, αλλά και παιδεία. Έτσι, οι φοιτήτριες και οι φοιτητές μας παρακολουθούν μαθήματα που αφορούν, μεταξύ άλλων, τις νέες τεχνολογίες και τα ψηφιακά μέσα, την ψυχολογία της επικοινωνίας, τη γλωσσολογία και την ανάλυση λόγου, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση, τη σύγχρονη ιστορία και την ιστορία της τέχνης, τη λογοτεχνία, το θέατρο, το πολιτισμικό γίγνεσθαι και την πολιτιστική διαχείριση.

Καταρτίζοντας το πρόγραμμα σπουδών, έχουμε προσπαθήσει να συνδυάσουμε τη θεωρία με την πράξη, υποστηρίζοντας ορισμένα μαθήματα με εργαστήρια, αλλά και προσφέροντας πολλά σεμινάρια, καθώς και μαθήματα επιλογής, όπου δίδεται η δυνατότητα να εκπονούνται εργασίες, να παράγεται καλλιτεχνικό έργο και να δημιουργείται διάδραση μεταξύ όλων των εμπλεκομένων. 

Παράλληλα με το διδακτικό και το ερευνητικό έργο που επιτελούμε στο Τμήμα, δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στην εξωστρέφεια: στη συνεργασία με άλλα ιδρύματα και με φορείς, στη διοργάνωση συνεδρίων και εκδηλώσεων, στη συμμετοχή μας σε δημόσιες συζητήσεις και σε καλλιτεχνικά φεστιβάλ. Ιδιαίτερη σημασία δίνουμε επίσης στη λειτουργία του θεσμού της Πρακτικής Άσκησης (η περιγραφή της βρίσκεται στην αρχή της ενότητας «Μαθήματα Επιλογής»), καθώς και στις διεθνείς συνεργασίες μέσω προγραμμάτων όπως το Erasmus+ και το CIVIS. Συνεργασίες, βεβαίως, πραγματοποιούνται και στο εσωτερικό της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, στην οποία ανήκει το Τμήμα μας.

Οι μεταπτυχιακές σπουδές στο Τμήμα μας εξελίσσονται διαρκώς. Τα τελευταία χρόνια, λειτουργούν πέντε προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών, στα οποία έχουμε κάθε χρόνο την τιμή να προσέρχονται πολλές/οί αξιόλογες/οι υποψήφιοι:

  • Δημοσιογραφία και νέα μέσα
  • Πολιτική και διαδίκτυο
  • Πολιτισμικές και κινηματογραφικές σπουδές
  • Ψηφιακά μέσα επικοινωνίας και περιβάλλοντα αλληλεπίδρασης
  • Media and Refugee/Migration Flows (αγγλόφωνο)

 

Οι διδάκτορες και οι υποψήφιες/οι διδάκτορες, οι μεταδιδακτορικές ερευνήτριες και μεταδιδακτορικοί ερευνητές, καθώς και οι εξωτερικές/οί συνεργάτες του Τμήματος αποτελούν επίσης ένα δυναμικό για το οποίο νιώθουμε υπερηφάνεια. 

Τα μεταπτυχιακά προγράμματα βρίσκονται κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος στη φάση της πιστοποίησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης. Δεν αμφιβάλλουμε όμως ότι θα αναγνωριστεί η υψηλή τους ποιότητα, καθώς αυτή επιβεβαιώνεται από την ανατροφοδότηση που λαμβάνουμε κάθε χρόνο από τις φοιτήτριες και τους φοιτητές μας. Για το προπτυχιακό μας πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε διεθνής αξιολόγηση το 2014. Το Τμήμα μας χαρακτηρίστηκε ως το καλύτερο Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης στη Νότια Ευρώπη. Έκτοτε, οι υποδείξεις των αξιολογητών έχουν υιοθετηθεί, με αποτέλεσμα την περαιτέρω βελτίωση του προγράμματος σπουδών. Για παράδειγμα, έχει θεσμοθετηθεί ως υποχρεωτικό μάθημα η Πτυχιακή εργασία, η οποία προσφέρει στις φοιτήτριες και στους φοιτητές τη δυνατότητα να επικεντρωθούν στα ειδικά τους ενδιαφέροντα και να εκπονήσουν μια συνθετική μελέτη, αξιοποιώντας τα ερευνητικά και τα ερμηνευτικά εργαλεία που έχουν αποκτήσει στα μαθήματα.

Η Βιβλιοθήκη του Τμήματος αποτελεί μέρος της Βιβλιοθήκης της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών και στεγάζεται στην οδό Αιόλου 42-44. Παρά τα προβλήματα χώρου, τα οποία ευελπιστούμε ότι θα επιλυθούν στο όχι πολύ μακρινό μέλλον, και παρά τα προβλήματα χρηματοδότησης τα οποία αντιμετωπίζει το Πανεπιστήμιο συνολικά, καταβάλλουμε κάθε χρόνο προσπάθεια ώστε η Βιβλιοθήκη να εμπλουτίζεται με υλικό χρήσιμο για την έρευνα των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητριών και φοιτητών μας.

Στα χρόνια που έχουν μεσολαβήσει από την ίδρυσή του (1990), το Τμήμα μας δεν έχει πάψει να αναπτύσσεται, να παρακολουθεί τις εξελίξεις στα ερευνητικά πεδία και στην κοινωνία, και να προσφέρει υψηλού επιπέδου διδακτικό έργο στο προπτυχιακό και στο μεταπτυχιακό επίπεδο. Στη διάρκεια αυτής της τριακονταετίας, οι σπουδές επικοινωνίας έχουν κερδίσει σημαντικό έδαφος· και έχουμε κάθε λόγο να πιστεύουμε πως στην κατάκτηση αυτή το Τμήμα μας έχει συμβάλει ιδιαιτέρως. 

Η οικονομική κρίση που μαστίζει τη χώρα μας, η ελλιπής χρηματοδότηση των Πανεπιστημίων, η οποία έχει ως αποτέλεσμα την ανεπαρκή τους στελέχωση σε διδακτικό, διοικητικό και τεχνικό προσωπικό, αλλά και ο πρόσφατος νόμος ο οποίος θεσπίζει την πανεπιστημιακή αστυνομία, υπονομεύει το αυτοδιοίκητο του Πανεπιστημίου και προτάσσει την εμπορευματοποίηση της γνώσης, δημιουργούν πολλά προβλήματα και πολλούς κινδύνους που αφορούν, εννοείται, και το Τμήμα μας. Ωστόσο, εμείς επιμένουμε και θα επιμείνουμε στους στόχους που έχουμε ορίσει. Η ακαδημαϊκή ελευθερία, η κριτική σκέψη, η εγρήγορση, ο ανοιχτός διάλογος και η αλληλεγγύη αποτελούν τα βασικά δομικά υλικά του Τμήματός μας, μαζί, βέβαια, με το διαρκές ενδιαφέρον για τις φοιτήτριες και τους φοιτητές μας, για τις αποφοίτους και τους αποφοίτους μας. Όλες και όλοι μας – τόσο το διδακτικό όσο και το διοικητικό προσωπικό –  είμαστε πάντα στη διάθεσή τους, πρόθυμες και πρόθυμοι να συνδράμουμε σε ό,τι χρειαστούν.

 

Η Πρόεδρος του Τμήματος Επικοινωνίας και ΜΜΕ


Καθηγήτρια Λίζα Τσαλίκη